Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Δ. - ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ Α. Ο.Ε
Διακριτικός τίτλος: topoENERGY
Διεύθυνση: Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 12, 67100, ΞΑΝΘΗ
Δήμος: ΞΑΝΘΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 6943597185
Νομική μορφή: Ο.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών 71121901 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών 71123400 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης 71123500 Υπηρεσίες χαρτογράφησης 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα 62012100 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 71123100 Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών 71123200 Γεωφυσικές υπηρεσίες 71123300 Υπηρεσίες εξόρυξης και αξιολόγησης ορυκτών 71121400 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) 71121600 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα 71121800 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής 71113200 Υπηρεσίες αγροτικής χωροταξίας 71113300 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς 71112100 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών 71112200 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών 71113100 Υπηρεσίες πολεοδομίας 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ) 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών 70223003 Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 62012900 Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών
2 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ)  
3 71123200 Γεωφυσικές υπηρεσίες  
4 62012900 Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού  
5 62012100 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή  
6 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς  
7 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
8 71113200 Υπηρεσίες αγροτικής χωροταξίας  
9 71112100 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών  
10 71112200 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων  
11 71113300 Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου  
12 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου  
13 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
14 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών  
15 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή  
16 62091000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
17 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
18 71121901 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών  
19 71123300 Υπηρεσίες εξόρυξης και αξιολόγησης ορυκτών  
20 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
21 71123400 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης  
22 70223003 Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων  
23 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
24 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
25 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα  
26 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
27 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
28 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)  
29 71121400 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών  
30 71121800 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής  
31 71121600 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα  
32 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
33 71112400 Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών  
34 71123100 Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών  
35 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
36 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών  
37 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
38 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
39 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
40 71113100 Υπηρεσίες πολεοδομίας  
41 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  
42 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  
43 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας  
44 71123500 Υπηρεσίες χαρτογράφησης  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ